RozemarijnOnline
Katharyne Lescailje

onderzoeksnota
1993

Deze nota is geschreven in 1993 in het kader van het onderzoekscollege ‘De vrouwelijke blik: schrijfsters in de zeventiende tot de negentiende eeuw’ onder begeleiding van prof.dr. M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht).Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Tristan en Isolde
- De Génestet
- De brulocht
- Het tabernakel
- Doctoraalscriptie
   Hadewijch en
   Ruusbroec

klik hiervoor op: Historische letterkunde


Katharyne Lescailje

‘Vermaarde en volgeestige dichteresse tot Amsteldam’
1649-1711

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1993) 
Literatuurlijst
Amstelodamum
M.J.E. Sanders, ‘De familie Lescaille’. In: Amstelodamum 47, 1960, blz. 60-7.

Van Eeghen
I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Amsterdam, 1965 (6 dln).

Van Eeghen 1974
I.H. van Eeghen, De gilden. Theorie en praktijk. Bussum, 1974. (tweede dr.)

Everard
M. Everard, ‘De liefde van Lesbos in Nederland. Sappho in de Nederlandse letteren van 19de en begin 20ste eeuw’. In: Tijdschrift voor vrouwenstudies 5 (1984), 3 (19), blz. 333-50.

Haug
C.F. Haug, ‘Hollands tooneel en de Hollandsche dramatische letterkunde’. In: Algemeene Konst- en letterbode, 1805 (I), blz. 209-14.

Heesakkers
C.L. Heesakkers, ‘The Amsterdam professors and other friends of Johannes Blasius. The album amicorum of Johannes Blasius, Amsterdam, University Library, ms. VJ50’. In: Lias 9 (1982) 2, blz. 179-232.

Hoftijzer
P.G. Hoftijzer, Engelse boekverkopers bij de beurs. De geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart, 1637-1724. Amsterdam/Maarssen, 1987.

Kleerkooper
De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biografische en geschiedkundige aanteekeningen. Verzameld door M.M. Kleerkooper, aangevuld en uitgegeven door W.P. van Stockum. Amsterdam, 1914-16 (2 dln). Deel 1.

Ledeboer 1872
A.M. Ledeboer, De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland. Deventer, 1872 (niet in de handel), blz 58-9.

Ledeboer 1876
A.M. Ledeboer, Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland. Utrecht, 1876, blz. 108.

Mengelpoëzy
De mengelpoëzy van Katharyne Lescailje. By de erfgenaamen van J. Lescaille en D. Rank. Amsterdam, 1731 (3 delen). [AB, Moltzer 4 A 8-10]

Spies
M. Spies, ‘Oudejaarsavond 1675: Cornelia van der Veer schaduwt Katharina Lescailje als deze van het huis van haar vriendin Sara de Canjoncle naar dat van haar zuster gaat. Het vrouwelijk aandeel.’ In: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Red.: M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Groningen, 1993, blz. 282-87.

Worp
J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Groningen, 1904-08 (2 dln). Deel 2.Biografische woordenboeken


Van der Aa
Biographisch woordenboek der Nederlanden. Door A.J. van der Aa, e.a. Haarlem, 1852-78 (21 dln). Deel 11, blz. 358-59.

Brunel
Groot, algemeen, historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woorden-boek, behelzende het voornaamste, dat vervat is in de Woorden-boeken van Morey, Bayle, Buddeus, enz. (...). Door Brunel, Wetsteins, Smith, enz. Amsterdam, enz., 1725-33 (10 dln). Deel 6 (1729), blz. 126-27.

Kok
Vaderlandsch woordenboek. Door J. Kok. Amsterdam, 1790. Deel 22, blz. 98-9.

Ter Laan
Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. Door K. ter Laan. ’s-Gravenhage/ Djakarta, 1952. Blz. 303.

NNBW
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Red.: P.C. Molhuysen, P.J. Blok, e.a. Leiden, 1911-37 (10 dln). Deel 3, blz. 760-61.

Witsen Geysbeek
Biographisch, Anthologisch en Critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Door P.G. Witsen Geysbeek. Amsterdam, 1821-27 (6 dln). Deel 4, blz. 189-93.Literatuurgeschiedenissen


Jonckbloet
W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen, 1888-92 (6 dln).

Kalff
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen, 1906-12 (7 dln). Deel 5, blz. 444.

Vieu-Kuik/Smeyers
H. Vieu-Kuik en J. Smeyers, De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid. Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden (deel VI). Antwerpen/Amsterdam, 1975.

De Vries
J. de Vries, Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde. Amsterdam, tweede druk, 1835 (4 dln). Deel 2, blz. 125-27.

Te Winkel
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, tweede druk, 1973 (7 dln). (eerste druk: 1922-27).Naslagwerken


AGN
Algemene Geschiedenis der Nederlanden. (12 dln). Deel 6, blz. 362-71; deel 8, blz. 266-319; deel 9, blz. 16-27.

Van Aken
L.J.N.K. van Aken, Catalogus Nederlands toneel. Amsterdam, 1954-56 (3 dln).

Knuttel
W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling, berustende in de koninklijke bibliotheek. Utrecht, 1978. Deel 2 - II (1668-1688).

WP Lexicon
Winkler Prins, lexicon van de Nederlandse letterkunde. Red.: R.F. Lissens, e.a. Amsterdam/Brussel, 1986. Blz. 244.
[einde van de Literatuurlijst]Rozemarijn van Leeuwen, ‘Katharyne Lescailje: “Vermaarde en volgeestige dichteresse tot Amsteldam” (1649-1711)’ (onderzoeksnota, 1993). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.


© Het is alleen toegestaan
om gegevens uit dit artikel over te nemen
met gebruikmaking van bovenstaande verwijzing.
  Nota Katharyne Lescailje
  Inhoudsopgave
  Woord vooraf
  Hoofdstuk 1 - Biografie
  Hoofdstuk 2 - Oeuvre
  Hoofdstuk 3 - Receptie
  Tot besluit
  Literatuurlijst   ↑
  Bijlagen