RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

 • Over de docente
 • Reacties cursisten
 • Literatuurlijst
 • Teksten mystici
 • Bijlagen en vgv


Cursus over christelijke spiritualiteit
in een cultuur-historische contextMiddeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De geloofs- en denkwereld van Hadewijch en Jan van Ruusbroec


Rozemarijn van Leeuwen
© 1999-2001<     >Bijeenkomst 4b.  Hadewijch: vergoddelijking en bruidsmystiek

Onderwerpen dit uur:
 • Ghebreken: je aardse leven leven
 • Geestelijke groei en vergoddelijking
 • Herkomst denkbeelden rond vergoddelijking: theosis of deïficatie in de theologie
 • Bruidsvisioenen: Hadewijch als bruid
 • Terugblik: Hadewijchs visioenen en brievenInleiding


Dit is het derde en laatste uur dat we in de teksten van Hadewijch lezen. De laatste twee bijeenkomsten hebben we fragmenten gelezen rond Hadewijchs godsbeeld en rond de wegen die zij beschrijft die naar God leiden (de weg langs de deugden en de weg van de minne).

In dit uur zal aansluitend de vraag aan de orde komen: op welke manier volgt Hadewijch deze wegen van deugden en minne, wat doet dat volgens haar met een mens, wat is het eindpunt van deze wegen voor de mens? En daarmee komen wij terecht in het ghebreken, het leven leven op aarde; en bij het denken over geestelijke groei en vergoddelijking.

Het ghebreken is: de afgescheidenheid van God in het ondermaanse. Maar Hadewijch geeft wel betekenis aan dit leven in ghebreken. Zij heeft hier zelfs heel uitgesproken en heel vergaande ideeën over. Met haar opvattingen over de betekenis en de zin van het ghebreken, integreert zij haar geestelijke ervaringen met het leven hier op aarde.

Het is duidelijk, dat Hadewijch met deze denkwijze over geestelijke groei en vergoddelijking tijdens het aardse leven, aansluit bij een denktrant binnen de theologie (theosis of deïficatie), en dat zij duidelijk uitstekend op de hoogte is van deze (Latijnse!) theologische traditie.

Ter afsluiting van deze drie bijeenkomsten over Hadewijch, zullen wij dan tot slot haar beide bruidsvisioenen lezen. Ik zal proberen te laten zien, dat alles wat we van Hadewijch gelezen hebben, inhoudelijk logisch uit elkaar voortvloeit: de wegen van de deugden en minne; geestelijke groei en vergoddelijking; en uiteindelijk de bruidsmystiek. Hierin komt zij eindelijk, volwassen en fier, als bruid voor God te staan - versierd met deugden en in volmaakte minne.Ghebreken: je aardse leven leven


Om meer zicht te krijgen op Hadewijchs denktrant, wil ik even terugkeren naar de laatste alinea die we de vorige bijeenkomst hebben gelezen van het eerste visioen, over de boomgaard van de volmaakte deugden.

Een engel toont Hadewijch daar de weg naar God, die leidt langs een groot aantal deugden ('dat wat deugt'). De weg langs deze deugden leidt tot God - met andere woorden: het je eigen maken van deze deugden leidt tot God.

Hadewijch ontmoet God dan ook, aan het einde van die weg langs de deugden: ze beschrijft een mystieke eenheidservaring. Maar ze beseft tegelijkertijd dat ze nog maar aan het begin staat van haar geestelijke ontwikkeling. Ze noemt zichzelf 'kinds' en 'onvolwassen' en ze zegt vanaf r. 229:


En mijn Geliefde gaf zichzelf aan mij, en zó dat ik Hem kon begrijpen en voelen. Maar toen ik Hem zag viel ik voor zijn voeten neer. Ik zag immers heel de weg waarlangs ik nu tot Hem was geleid en ik begreep ook dat er me nog zeer veel te doen stond om daarnaar te leven.


Hadewijch, visioen I (r. 229).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen I (Mnl. en hertaling).


Dit lijkt haast tegenstrijdig: Hadewijch meldt een mystieke ervaring, maar beseft tegelijkertijd dat ze nog een lange weg naar God te gaan heeft. Ze ziet heel de weg waarlangs de engel haar zojuist heeft geleid, langs alle deugden, en beseft dat ze daar nog niet naar lééft, deze deugden nog niet toepast in haar leven.

Blijkbaar maakt Hadewijch onderscheid tussen enerzijds een mystieke ervaring, zo'n plotselinge ervaring waarbij een mysticus zegt zich bewust te worden van de liefdevolle aanwezigheid van God. En anderzijds een weg van geestelijke groei: van kindsheid tot volwassenheid, een weg die leidt langs alle deugden en langs de liefde en waarbij de mens uiteindelijk naar God kan toegroeien. En dat laatste pad plaatst zij keer op keer in het ghebreken, tijdens het leven van haar leven hier op aarde.

Dit is een heel belangrijk onderscheid, ik zal de twee kernwoorden die zij daarbij gebruikt op het bord schrijven:

ghebruken   ghebreken
mystieke ervaring   aardse leven
liefdevolle aanwezigheid van God   weg van geestelijke groei, naar God toegroeien

Ze licht dat enkele regels verder nog toe. God is daar aan het woord en maakt haar duidelijk, dat als ze het ghebruken wil ervaren in de godheid, dat ze Hem moet gheliken, gelijken, naar het mens-zijn, 'gheliken inder menscheyt'.


"Nog geef Ik u", zo sprak Hij, "een nieuw gebod: Wilt gij, die verlangt alles van Mij genietend [ghebrukene] te bezitten in de godheid, evenzeer aan Mij gelijk zijn [gheliken] in de mensheid, dan moet ge verlangen arm te zijn, verstoten en versmaad bij alle mensen, en in alle smarten moet ge smaak vinden die boven alle aardse genoegens uitgaat. Laat er u op een enkele manier ongelukkig door maken, ook al zullen ze onmenselijk zwaar zijn om te dragen.

Wilt gij de minne nastreven zoals dat hoort bij uw fiere natuur [fiere nature] die Mij geheel en al voor u opeist, dan zult ge zo vervreemd raken van de mensen, zo versmaad en veracht zijn, dat ge niet zult weten waar onderdak te vinden, niet eens voor één nacht. Alle mensen zullen u laten vallen en in de steek laten en niemand zal met u willen zijn in uw nood en in uw ellende."


Hadewijch, visioen I (r. 250-260).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen I (Mnl. en hertaling).


Het visioen stelt hier dus: als Hadewijch de liefde van God wil ervaren, het ghebruken, de godheid van God; dan moet ze evengoed op God gelijken in Zijn mensheid, menselijkheid (Christus), en dus verdragen om arm te zijn en verstoten en versmaad, om smart te ervaren.

Ze verwijst hiermee naar specifieke kanten of voorvallen uit het leven van Jezus: het arm zijn (denk aan de armoede-beweging); geen onderdak vinden (geboorte Jezus); verlaten zijn in nood en ellende (nacht voor de kruisiging); en versmaad en veracht zijn (ten tijde van de veroordeling en kruisiging) - het lijden dus van Jezus Christus. Als Hadewijch 'fier' naar de 'minne wil streven', die op wil opeisen; dan moet ze het dus evengoed verdragen om vervreemd en versmaad te zijn, in nood en ellende - het lijden dus in het ghebreken. Ze moet evengoed hier op aarde als mens haar aardse leven leven.

Deze weg door het aardse leven, de weg van de verlatenheid, dàt is de weg van geestelijke groei, zoals we aansluitend zullen gaan zien. Alleen zó, door de weg door het aardse leven te gaan, kan de mens zich die deugden en de liefde eigen maken, fier worden, zelfstandig worden, en, uiteindelijk God gaan gheliken, goddelijk worden. Hadewijch bezingt in haar liederen wel de verlatenheid, de eenzaamheid, de ellende van deze weg, maar tegelijkertijd maakt ze duidelijk dat dit een heel belangrijke weg is, een voor haar betekenisvolle weg.

We zullen meerdere passages van Hadewijch gaan lezen om hier meer duidelijkheid in te krijgen. Houd daarbij in gedachten, dat voor Hadewijch de mens geschapen is door God, een goddelijk schepsel is (middeleeuwse wereldbeeld, middeleeuwse geloofswereld). Voor Hadewijch zijn het heelal, de aarde en de mens 6000 jaar eerder geschapen door God - de mens (hoewel nu tot zonde vervallen) staat dus niet los van God, maar komt voort uit God - en de mens is bovendien als enige schepsel geschapen naar het evenbeeld van God. Dat is een belangrijk uitgangspunt dat grond geeft aan haar vergaande gedachten over de mens, die nu volgen.Geestelijke groei en vergoddelijking


Eerst zal ik het slot lezen van visioen II, vanaf r. 16 en daarna visioen III, dat eigelijk naadloos op visioen II aansluit.


Vroeger, voor die tijd, wilde ik, bij al wat ik deed, altijd maar iets te weten komen. Ik vroeg me namelijk af en voortdurend zei ik: Wat is minne en wie is minne? Twee jaar lang had ik dat gedaan.


Hadewijch, visioen II (r. 16-20).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen II en III (Mnl. en hertaling).
Daarna, op een paasdag, was ik tot God gegaan. Hij omvatte mij van binnen, in mijn vermogens, en nam mij op in de geest. En hij voerde mij in het aanschijn van de heilige Geest, die één wezen is met de Vader en de Zoon. Uit dit gehele wezen ontving ik alle inzichten en las ik elk vonnis over mij af.

En uit dat aanschijn klonk een stem, zó vreselijk, dat ze boven alles uit gehoord werd. Zij sprak tot mij: "Kijk hier oude, gij hebt om mij geroepen en gevraagd wie ik minne ben [wie de minne is die ik ben], die ik ben eeuwen reeds voordat de mens bestond. Kijk en ontvang en ontdek mijn geest, want ik ben er minne in.

En als gij mij in jou volbrengt, louter mens in mij, door al de wegen van de volkomen minne te gaan, dan zult ge 'ghebrukelik' ervaren wie ik minne ben. Tot die dag zult gij beminnen. Wat ik ben liefde, en dan zult gij liefde zijn, zoals ik liefde ben. Gij zult, niet minder dan ik, een leven leiden dat liefde is en dit al uw dagen tot aan uw dood, de dag waarop gij levend wordt. Met mijn eenheid ontvangt gij mij en ik heb u ontvangen. Ga en leef wat ik ben en kom terug en breng mij de gehele godheid, en ervaar dan 'ghebrukelik' wie ik ben."

En toen kwam ik weer in mijzelf en ik begreep al wat ik tevoren gezegd had. En ik bleef kijken in mijn hartelijk zoete lief.


Hadewijch, visioen III (r. 1-25).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen II en III (Mnl. en hertaling).


Hadewijch stelt zich twee vragen: wat is minne en wie is minne? En we hebben de vorige keer, in het zesde visioen, al gezien dat Hadewijch de natuur van God, het wezen van God omschrijft als minne. Hier, in het derde visioen, geeft God haar eigenlijk twee antwoorden: eerst laat God zichzelf voelen (in r.12): 'ontvang mijn geest, want ik ben er minne in'. Het eerste antwoord is dus: de geest, of het wezen, van God is minne.

En daarna geeft hij haar de opdracht om als puur mens alle wegen van de minne te gaan en daarbij God in zichzelf te volbrengen ('du mi di volbringhes') - en aangezien het wezen van God liefde is, dus om de goddelijke liefde in zichzelf te volbrengen. Deze weg van de minne leidt tot het ghebruken ('soe saltu mijns ghebruken'). En dan in r.16: 'en dan zult gij liefde zijn, zoals ik liefde ben' (ende dan saltu minne sijn alsoe ic minne ben).

En wat zegt God in de slotregel? In r. 21: 'Ga en leef wat ik ben en kom terug en breng mij de gehele godheid, en ervaar dan 'ghebrukelik' wie ik ben'. Ga en leef wàt ik ben (dus leef uit liefde), en kom terug en breng mij dan de gehele godheid. Breng mij de gehele godheid.

Dit doet denken aan zinnen van Hadewijch waar wij in de tweede bijeenkomst op waren gestuit, toen we het 6de visioen hebben gelezen. Het is alweer een tijdje geleden, maar jullie zullen ze vast herinneren: Hadewijch wordt daar 'god en mens' genoemd. Vanaf r. 86, ik lees het weer voor in het Middelnederlands:


Ic gheleide di god ende mensche weder in die wrede werelt, daer du salt ghesmaken alre doede: des du hier weder coms inden ghehelen name mijns gebrukens daer du in ghedoept best in minne diepheit.


Hadewijch, visioen VI (r. 86-88).

speaker muziek middelnederlands afspelen   Middelnederlands afspelen  /  of klik hier


 


 


Ik leid u, god èn mens, weer de wrede wereld in. Daar zult ge alle soorten van dood proeven, totdat ge weer hier komt, in de gehele naam van mijn ghebrukens, waarin ge nu, in mijn diepheid, gedoopt zijt.


Hadewijch, visioen VI (r. 86-88).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen VI (Mnl. en hertaling).


'Dood' betekent bij Hadewijch de toestand van het afgescheiden zijn van God. Zij moet dus door die toestand van het 'dood-zijn' heen, in de wrede wereld, haar leven leven zònder dat zij God voortdurend ervaart, om terug te keren naar God.

In elk van deze fragmenten wordt benadrukt, dat Hadewijch haar aardse leven moet leven om die deugden en de minne te 'volbrengen', om geestelijk te groeien - de weg door het ghebreken.
 • Ik zag immers heel de weg waarlangs ik nu tot Hem was geleid en ik begreep ook dat er me nog zeer veel te doen stond om daarnaar te leven (vis. I).
 • En als gij mij in jou volbrengt, louter mens in mij, door al de wegen van de volkomen minne te gaan (...). Ga en leef wat ik ben en kom terug en breng mij de gehele godheid, en ervaar dan 'ghebrukelik' wie ik ben (vis. III).
 • Ik leid u, god en mens, weer de wrede wereld in (vis. VI).
Hadewijch zèlf wordt in dit laatste fragment 'god èn mens' genoemd. Als 'god en mens' gaat zij de wrede wereld in om, door alle soorten van dood heen, door het ghebreken heen, toe te groeien naar het ghebruken, om als mens toe te groeien naar het goddelijke.

Hadewijch legt dit ook uit in haar 29ste brief.


Al heb ik dat alles in de minne in mijn eeuwig wezen, ik heb het nog niet in ghebrukene van minne in mijn eigen wezen. Ik ben immers een mens, en die moet met Christus lijden tot de dood: door de waarachtige liefde moet men schande lijden te midden van al de vreemden, totdat de minne zichzelf wordt, todat ze in ons door de deugden tot volwassenheid komt. Op die manier wordt de minne met de mens één'.


Hadewijch, brief 29 (r. 87-95).

Hertaling: P. Mommaers, De brieven van Hadewijch (1990).  Volledige tekst brief 29 (Mnl. en hertaling).


Hadewijch heeft de minne, het goddelijke, al in haar eeuwige wezen. Maar ze heeft die nog niet tot volwassenheid gebracht met behulp van de deugden - 'datse met ons in doechden volwaest', zegt ze hier letterlijk. Als een mens dàt doet, als de mens de minne tot volwassenheid brengt door middel van de deugden, dan wordt de mens één met de minne, gelijk aan het goddelijke.

In haar zesde brief daar zegt Hadewijch het prachtig; ik zal het betreffende fragment eerst de vertaling lezen en daarna het oorspronkelijke Middelnederlands:


Hij [God] is in de hoogheid van het ghebruken, wij zijn in de laagheid van het ghebreken. Namelijk gij en ik - wij die nog niet geworden zijn wat we zijn, die nog niet verkregen hebben wat we hebben, die nog zo ver verwijderd zijn van wat van ons is. Wij moeten zonder voorbehoud alles loslaten en uitsluitend, onverschrokken het volmaakte leven van de liefde leren, die ons beiden aangeraakt heeft tot haar werk.


Hadewijch, brief 6 (r. 29-36).

Hertaling: P. Mommaers, De brieven van Hadewijch (1990).  Volledige tekst brief 6 (Mnl. en hertaling).


In het Middelnederlands klinkt dat prachtig:


Want hi es in de hoecheit sijn ghebrukens, ende wi sijn in de diepheit ons ghebreekens. Namelike ghi ende ic, die noch niet worden en sijn dat wi sijn ende noch niet vercreghen en hebben dat wi hebben; Ende dien noch soe verre sijn dat onse es, wi behoeven sonder sparen al omme al te darvene ende enichlike ende ghenendichleke te leerne dat volmaecte leven der minnen, die ons beiden beruert hevet te haren werke.


Hadewijch, brief 6 (r. 29-36).

speaker muziek middelnederlands afspelen   Middelnederlands afspelen  /  of klik hier


Hadewijch zegt: 'wij zijn nog niet geworden wat we zijn, we hebben nog niet verkregen wat we al hebben'. 'We zijn nog zo ver verwijderd van wat eigenlijk van ons is, de liefde'. In feite zegt Hadewijch: de mens heeft de minne al wel, de mens heeft het goddelijke in zich, maar heeft het nog niet ontwikkeld, tot volwassenheid gebracht, verwerkelijkt. En hoe kan de mens dat verwerkelijken? Door hier op aarde zijn aardse leven te leven, door de liefde te laten groeien door de deugden, door volwassen te worden, zelfstandig te worden, fier te worden.

Ghebreken: je aardse leven leven, geestelijke groei
 • de deugden eigen maken
 • de liefde laten groeien (door de deugden)
 • volwassen worden, zelfstandig worden
 • fier worden

Dit kan niemand je leren, zegt Hadewijch, dit moet een mens zelf doen. Bijvoorbeeld in haar 24ste brief, zagen we eerder al de laatste regel:


Want menne mach niemene minnen leren, Mer dese doechde volleiden den mensche ter minnen.


Hadewijch, brief 24 (r. 110-111).

speaker muziek middelnederlands afspelen   Middelnederlands afspelen  /  of klik hier


 


 


Want men kan niemand de minne leren, maar deze deugden leiden de mens helemaal tot de minne.


Hadewijch, brief 24 (r. 110-111).

Hertaling: P. Mommaers, De brieven van Hadewijch (1990).  Volledige tekst brief 24 (Mnl. en hertaling).


Hadewijch zegt zelf: het lijkt misschien wel vreemd en ongodsdienstig wat ik allemaal zeg over God en over de mens. Maar het verwondert haarzelf niet, schrijft ze in brief 28:


Wie zo lang in God gebleven is dat hij dergelijke wonderen begrijpt, namelijk hoe God is in zijn godheid, die lijkt dikwijls, in het oog van de godvruchtige mensen die dit niet kennen, ongodsdienstig omdat hij zo vergoddelijkt is, onstandvastig omdat hij zo standvastig is en onwetend omdat hij weet.

Ik zag God als God en de mens als mens. En op dat ogenblik verwonderde het me niet dat God God was en de mens mens. Daarna zag ik God als mens en ik zag de mens vergoddelijkt. En op dat ogenblik verwonderde het me niet dat de mens verzaligd was in God.


Hadewijch, brief 28, r. 225-236.

Hertaling: P. Mommaers, De brieven van Hadewijch (1990).  Volledige tekst brief 28 (Mnl. en hertaling).


Ik herhaal even de laatste alinea in het Middelnederlands:


Ic sach gode god ende den mensche mensche. Ende doe verwonderde mi niet, dat god god was, ende dat de mensche mensche was. Doen saghic gode mensche, ende ic sach den mensche godlec. Doen verwonderde mi niet dattie mensche verweent was met gode.


Hadewijch, brief 28, r. 231-236.

In: P. Mommaers, De brieven van Hadewijch (1990).

speaker muziek middelnederlands afspelen   Middelnederlands afspelen  /  of klik hier


Hadewijch verwoordt het hier: 'ic sach den mensche godlec', 'ik zag de mens goddelijk'. In al deze teksten beschrijft Hadewijch dus de weg die een mens kan gaan om goddelijk te worden.

Dit is de weg die door het ghebreken loopt, om zo te groeien van kinsheit naar volwassenheid, geestelijke volgroeidheid. Een mens kan deze geestelijke volwassenheid bereiken door het zich eigen maken van de liefde (liefde voor de medemens en liefde voor God) en door het zich eigen maken van de deugden (waaronder zelfkennis, wijsheid en geduld). Op deze manier groeit de mens naar God toe, gaat de mens God gheliken (gelijken) en kan hij naar God terugkeren als 'mens ènde gode'.

Het is dus niet tijdens de mystieke ervaring dat de mens goddelijk wordt, maar juist in dat ondermaanse, daar waar de mens afgescheiden is van God, daar beschrijft Hadewijch de wegen waarmee een mens zelf-standig kan worden, door het volgen van de weg van het opdoen van deugden en liefde, waar hij volwassen kan worden. Juist dat afgescheiden-zijn van God, waar Hadewijch zich zo over beklaagt, lijkt tegelijk ook net de enige plek te zijn om zelf te kunnen groeien.

Hadewijch beschrijft deze weg ook wel als de navolging van Christus. Aan het einde van het eerste visioen zegt Christus tegen haar:


Ik wil dat ik door u zo volmaakt nageleefd wordt in alle deugden ter wereld, dat ge op geen enkel punt bij mij achterblijft. (...)

Zó wordt men god en blijft het voor eeuwig.


Hadewijch, visioen I (r. 311).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen I (Mnl. en hertaling).


Hier is Hadewijch heel duidelijk: 'Zó wordt men god en blijft men het voor eeuwig'. Door de deugden volmaakt te beoefenen en de liefde tot volwassenheid te brengen, kan de mens opgroeien tot hij 'god met Gode' is.

Ghebreken: je aardse leven leven, geestelijke groei
 • de deugden eigen maken *
 • de liefde laten groeien (door de deugden)
 • volwassen worden, zelfstandig worden
 • fier worden
 • het goddelijke in zichzelf verwezenlijken

* de deugden: zelfkennis, nederigheid, krachtige vrije wil, inzicht, liefde voor God, wijsheid, geduld, trouw, naastenliefde, vrede, en ten slotte de ervaring van God, die men 'in geloof begint, en in liefde voltooit'.

Als een mens het goddelijke in zichzelf heeft verwerkelijkt (de deugden en de liefde), als hij die lange, moeilijke, eenzame weg naar geestelijke volwassenheid is gegaan, dan kan hij, volgens de geschriften van Hadewijch, God fier tegemoet. Dat heb ik de vorige week al verteld naar aanleiding van het eerste visioen. Hadewijch wil daar voor God knielen, maar God zegt dan: 'sta op, gij zijt zonder begin in mij, geheel vrij en niet gevallen'.

Hadewijch beseft in dat eerste visioen dat zij naar God kan toegroeien, ze ziet de weg langs de deugden en de liefde en ze beseft dat als ze die weg gaat, dat ze dan God met opgeheven hoofd tegemoet kan, fier. Dit begrip fierheid is iets heel karakteristieks voor Hadewijch, je vindt dat verder nergens in de Middeleeuwen.

En in het 12de visioen gebeurt iets soortgelijks. Een engel zegt dan tegen Hadewijch:


Tracht het uit te houden en wacht nog, val niet voor dit aanschijn neer. Die voor het aanschijn in aanbidding neervallen, ontvangen genade, maar die staande blijven en door het aanschijn heen kijken, die ontvangen gerechtigheid. Zij worden in staat gesteld de diepe afgronden te ervaren welke met zo'n huiver beschouwd worden door wie er niet vertrouwd mee is.


Hadewijch, visioen XII (r. 36).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen XII (Mnl. en hertaling).


Ik moet hier altijd aan de uitspraak van Hadewijch denken: 'Wie zoveel van God begrijpt, lijkt soms ongodsdienstig omdat hij zo vergoddelijkt is'.

Maar Hadewijch blijft in dit 12de visioen staande voor het aanschijn van God en later kijkt ze naar het aanschijn en dan zegt de serafijn, die haar dan begeleidt:


Kijk, dit is de minne, die gij ziet midden in de aanschijn van Gods natuur. Nooit werd zij hier aan een schepsel geopenbaard.


Hadewijch, visioen XIII (r. 86).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).


Dit is een van de voorbeelden waaruit de uitverkorenheid van Hadewijch spreekt - zij is de enige mens die zo dicht tot de goddelijke minne is geraakt. Zoals ik eerder zei, verlenen passages als deze autoriteit aan Hadewijch en bevestigen zij haar voorbeeldfunctie en leiderschap voor haar vriendinnen.

Ook in het visioen daarvoor, het elfde visioen, gaat Hadewijch God fier tegemoet ('volcomene fierheit vander minnen') en zij beseft dan dat zij de mensheid naar de godheid toe moet beminnen en de mensheid en de godheid als één werkelijkheid moet zien.


Toen het ogenblik gekomen was dat ik vertroost zou worden en God mij de volkomen fierheid in minne zou laten ondervinden, toen leerde ik hoe men de mensheid naar de godheid toe moet beminnen en beide, zoals recht is, als één werkelijkheid erkennen. Dàt is het meest waardevolle leven dat ooit in Gods rijk geleefd werd. En deze rust verleende God mij te gelegener ure.


Hadewijch, visioen XI (r. 176).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen XI (Mnl. en hertaling).


Uiteindelijk zijn de mensheid en de godheid één werkelijkheid. Dit is voor Hadewijch een van de meest waardevolle inzichten; de erkenning hiervan geeft haar rust.

Als een mens dit heeft bereikt, volwassen is geworden, de deugden en de liefde heeft verwerkelijkt, goddelijk is geworden en God fier tegemoet durft, dan beschrijft Hadewijch de ontmoeting tussen mens en God als volgt (brief 28):


Tussen God en de zalige ziel die god met God geworden is, heerst een geestelijke liefde. En wanneer God deze geestelijke liefde in de ziel openbaart, dan rijst in haar een tedere vriendschap. Dat betekent: zij voelt in haarzelf hoe God haar vriend is, vóór elk verdriet en in elk verdriet en door elk verdriet heen.


Hadewijch, brief 28 (r. 121).

Hertaling: P. Mommaers, De brieven van Hadewijch (1990).  Volledige tekst brief 28 (Mnl. en hertaling).


Dit is een van de plaatsen waar ze de uitdrukking 'god met Gode' gebruikt: de zalige ziel is 'god met Gode' geworden.

Hadewijch beschrijft vervolgens God als vriend: dus een beeld van wederzijdse affectie en gelijkwaardigheid. Je vindt dat bij meer mystici, zowel in de Middeleeuwen als in latere eeuwen. In Duitsland en Brabant had je groepen godsvrienden, waar ook Ruusbroecs kleine parochie in Groenendaal waarschijnlijk toe gerekend kan worden. (Dit heeft overigens een grondslag in de Bijbel, omdat Jezus daar zegt: jullie zijn geen slaven, maar vrienden (Joh. 15:15)). Mystici benadrukken daarmee een affectieve en gelijkwaardige relatie tussen de geestelijk volgroeide mens en God.

Daarnaast wordt God, de persoonlijke God, door veel Westerse mystici beschreven als Vader, of bij mystici die uitgaan van het androgyne principe van de godheid, als vader-moeder. Dit is een heel bekende manier om God te beschrijven, we vinden die ook al bij Jezus.

We zagen dat Hadewijch in het eerste visioen hierover zei, dat 'Vader, Zoon en Heilige geest' namen zijn, waarmee bannelingen, die ver van de minne verwijderd zijn, God proberen te begrijpen. Mogelijk zegt zij hier ook mee, dat het beeld van een vader (een ongelijkwaardige relatie, nl. vader-kind) vooral geldt voor mensen die de weg van de minne en de deugden nog niet zijn gegaan, en dus geestelijk onvolgroeid zijn, onvolwassen.

En als derde, en dat vind je vooral heel veel in de late Middeleeuwen, wordt God beschreven als Geliefde of als Bruidegom. De ziel die geestelijk gegroeid is, die volmaakt is geworden, wordt dan de bruid. Meestal is het Christus die wordt voorgesteld als de bruidegom, Christus als God die naar de aarde kwam en zich aan de mens gelijk maakte; waardoor ook die verbintenis, voorgesteld als het huwelijk, tot stand kan komen. Bernardus van Clairveax heeft dit beeld eigenlijk ingang doen vinden (verwijst hierbij naar het Hooglied) en in de eeuwen daarna vind je dit beeld heel veel in de kringen van het armoede-ideaal.

De hoofse liefde, die als literair ideaal was opgekomen in de 12de eeuw, was begonnen met het uitdragen van de liefde tussen een ridder en een onbereikbare of afwezige jonkvrouwe (ofwel als onvervulde, onbereikbare liefde, ofwel voorafgaand aan een huwelijk). Dit nieuwe (wereldlijke) ideaal van liefde op afstand die je inwendig vulde, van verinnerlijkte, geestelijke, innige 'minne', vormt de achtergrond voor de opkomst van een soortgelijk geestelijk ideaal.

De beelden van een 'vriend' en 'bruidegom' voor de verstandhouding tussen de geestelijk volgroeide mens en God, hebben als overeenkomst dat het gaat om verbinding, om een affectieve en gelijkwaardige relatie. Het beeld van 'vader' verwijst ook naar verbinding en affectie, maar naar een ongelijkwaardige, hiërarchische relatie.


        God/Christus voorgesteld als:

vader / vader-moeder voor gstl. onvolgroeide mens, geestelijk kind/onvolwassen
vriend voor geestelijke volgroeide mens
geliefde / bruidegom voor geestelijke volgroeide mens
Herkomst denkbeelden rond vergoddelijking: theosis of deïficatie in de theologie


De gedachte dat de mens goddelijk kan worden, 'god met Gode' kan worden, heeft Hadewijch niet zelf bedacht. Zij staat daarmee in een lange traditie, die wat het christendom betreft al teruggaat op de kerkvaders rond de vierde eeuw. Dit theologische denkbeeld wordt theosis of deïficatie ('vergoddelijking', 'goddelijk worden') genoemd. In de Grieks-Romeinse (of nog oudere) mythologische verhalen vind je dit eigenlijk niet.

Het maakt deel uit van een christelijke traditie binnen de theologie - en gaat uiteindelijk terug op het tweeledige mensbeeld gedurende de Middeleeuwen: negatief en positief. De mens is sinds de zondeval zondig, schiet te kort, is geneigd tot alle kwaad, is onvolmaakt; maar geschapen om Gods evenbeeld te zijn - deze discrepantie wordt dan opgelost door de veronderstelling dat er bij een mens geestelijke groei mogelijk kan zijn, dat hij naar God kan toegroeien, goddelijk kan worden.

Deze theologische redenering gaat uiteindelijk terug op geloof in Genesis (mens geschapen naar beeld van God); de heilsgeschiedenis van de mens (afkeer van God en toekeer van God); en het klassieke christelijke uitgangspunt: de mens komt van God en keert terug naar God. Van dat tweede deel van dat uitgangspunt is de deïficatie een uitwerking (hoe kun je dan terugkeren tot God? Door goddelijk te worden).

Voor het Westerse christendom was natuurlijk de kerkvader Augustinus van Hippo (354-430) belangrijk. Hij schreef bijvoorbeeld als commentaar bij het bijbelvers Joh. 1:12: 'Als we geschapen zijn als zonen van God, zijn we geschapen als goden'. Ook haalde hij in een preek de beroemde stelling van Athanasius van Alexandrië aan: 'Hij werd mens zodat wij goden zouden kunnen worden' (192.1.1).

Dan springen we verder naar de late Westerse Middeleeuwen. De 13de-eeuwse Italiaanse theoloog en scholasticus Thomas van Aquino (1225-1274) schreef bijvoorbeeld in zijn hoofdwerk Summa theologiae: 'De gave van genade overtreft elk vermogen van de geschapen natuur, omdat het niets minder is dan deelname aan de Goddelijke Natuur (...). Enkel God vergoddelijkt door deelname te verlenen aan de Goddelijke Natuur door middel van een gedeelde gelijkenis (...)'.

Over het algemeen wordt de mogelijkheid tot theosis, vergoddelijking, toegeschreven aan het omvormende effect van de goddelijke genade, of aan het sterven voor onze zonden door Christus. Ook worden verschillende bijbelverzen aangehaald als ondersteuning voor deze redenering. De meest uitgesproken hiervan is wel een vers uit het evangelie van Johannes: 'Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?' (Joh. 10:34).

Daarbij blijft de mens wel altijd te onderscheiden van God als Schepper. Bijvoorbeeld de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis (1542-1591) stelde: 'Het is waar dat het natuurlijke wezen van de mens, hoewel op deze wijze omgevormd, net zo onderscheidbaar is van het wezen van God als daarvoor' (De bestijging van de berg Karmel 2, 5).

Mogelijk belangrijk voor Hadewijch was de directe invloed van de 12de-eeuwse Willem van Saint-Thierry (1080-1148). Deze was geboren in Luik, het zuidelijkste puntje dus van de Lage Landen, en raakte goed bevriend met Bernardus van Clairvaux. Wij weten dat Hadewijch werk van deze Willem kende, zij heeft een passage uit zijn De natura et dignitate amoris ('over de aard en waardigheid van de liefde') uit het Latijn in het Middelnederlands vertaald. Hij schrijft dat als de liefde voor God in de mens werkzaam wordt dankzij de genade, de mens dan verandert in datgene wat hij liefdevol beschouwt; de ziel vergoddelijkt hierdoor dus, de mens wordt als God.

Zoals ik aan het begin van dit uur al zei, is deze denkwijze natuurijk ingebed in de toenmalige geloofs- en denkwereld. Deze theologische redenering van de theosis, dat de mens goddelijk kan worden, is logisch als je letterlijk neemt dat de mens is geschapen door een god, naar diens evenbeeld (vlg. Genesis), en dus in beginsel een goddelijk schepsel is. Door de zondeval is de mens vervolgens zondig en sterfelijk geworden, maar door de komst, het sterven en de wederopstanding van Christus is toekeer tot God, terugkeer tot God weer mogelijk. Het toekeren naar God en genade van God veranderen de mens dan al.

Bij Hadewijch leidt het verlangen naar de Minne (gerichtheid op God) ertoe dat ze in haar visioenen wegen ziet die tot God leiden: de weg van de deugden en de minne. Deze integreert ze in het ghebreken, het leven op aarde; de deugden en de liefde laten de mens geestelijk groeien - tot het goddelijke in de mens volwassen wordt en 'de zalige ziel god met Gode' wordt. Hiermee sluit zij dus aan bij de bestaande theologische redenering van de theosis of deïficatie.

Daarbij schrijven theologen theoretisch en speculatief, terwijl mystici hier beeldend en persoonlijk over schrijven. Hadewijch laat meermaals Christus of God zelf hier vergaande uitspraken over doen (zoals: 'breng mij de gehele godheid', vis. III; 'Ik leid u, god èn mens, weer de wrede wereld in', vis. VI; en 'Zo wordt men god en blijft het voor eeuwig', vis. I). Op die manier verleent het genre van het visioen, opgevat als een boodschap door engelen van Christus of God zelf, haar de autoriteit om zich, als vrouw zonder theologiestudie, uit te spreken over zo'n vergaand, heikel, theologisch onderwerp.

Hadewijch heeft daarbij een idealistisch en ambitieus mensbeeld en de fragmenten hierboven laten een steeds vergaander, steeds hoger ideaal zien. De mens kan naar God toegroeien langs de weg van de deugden en van de minne; kan zelfs god worden ('zo wordt men god en blijft het voor eeuwig'); en de mens kan uiteindelijk 'god met Gode' worden.

We moeten hierbij bedenken dat voor Hadewijch de mens geschapen is door God (dus een goddelijk schepsel is) en volgens Genesis als enige schepsel naar diens evenbeeld geschapen is. De mens is het middelpunt en hoogtepunt waar de hele schepping om draait. Het goddelijke zit dus als het ware, vanuit het verhaal in Genesis, al ingebakken (denk aan Hadewijchs uitspraak: 'wij zijn nog niet geworden wat we zijn', brief 6).Bruidsvisioenen: Hadewijch als bruid


Bij het laatste fragment, zojuist, uit de brieven, zagen we dat Hadewijch God kan beschrijven als vriend of als bruidegom. En dat is het laatste wat wij nu van Hadewijch gaan lezen: haar beide bruidsvisioenen. Zij beschrijft zichzelf als bruid in het 10de en 12de visioen; we zullen het tiende visioen nu gaan lezen en enkele beelden uit het 12de om af te ronden.

Terwijl zij in visioen I nog stelde dat ze te jong en onvolwassen was, is ze in visioen X duidelijk volwassen en opgegroeid tot de bruid van Christus. Zij bevindt zich in dit visioen in een stad. Daar vliegt een arend (symbool van de evangelist Johannes), die de bruiloft aankondigt.

Hij zegt dat de bruid opgegroeid is in het 'vreemde land', het 'land der duisternis' (dus: op aarde). De stad staat voor haar vrije bewustzijn (of vrije geweten), de versierselen zijn haar deugden, om de stad staat haar ijver en de bruid is haar ziel.

Een stem zegt dan: 'Zie hier, dit is mijn bruid'. De minne van Hadewijch is volmaakt en zij heeft God beleefd zowel als God, als als mens. Hadewijch krijgt dan een mystieke ervaring (on-middellijk, zonder middelen, zonder beelden), in ghebrukene (ervaring van God of de goddelijke liefde).


Op het feest van sint Jan de evangelist, in de kersttijd, werd ik in de geest opgenomen. Daar zag ik een stad in gereedheid brengen, zo nieuw als Jeruzalem - zo heette ze en zo zag ze eruit. Men tooide haar met allerlei nieuwe versierselen, onzegbaar mooi.

(...)

(r. 11) En midden door de verheven stad vloog een arend, die met krachtige stem riep: "Gij allen, heren en heerschappijen, hier zult gij het blijvende karakter leren kennen van uw heerlijkheid". En nog eens vloog hij door de stad en riep: "Het ogenblik is nabij. Gij allen die levend zijt, verenigt u met haar die leeft uit het leven".

En een derde keer riep hij: "Gij die dood zijt, komt naar het licht en naar het leven, en gij allen die niet klaar zijt maar toch niet te naakt om onze bruiloft mee te maken, komt delen in onze overvloed, en erken de bruid die door de minne alle nood, hemelse zowel als aardse, door en door gekend heeft. Zij is in het vreemde land door de nood zo door en door bezocht geworden, dat ik haar nu zal laten zien hoe zij, in het land der duisternis, opgegroeid is. En zij zal groot zijn, haar rust zien en de stem van de heerschappij zal haar helemaal toebehoren".

(r. 26) Daarop verscheen een evangelist die sprak: "Gij zijt nu hier en men zal u de heerlijkheid van uw verstoting laten zien. De stad die ge hier zo versierd ziet, dat is uw vrije bewustzijn. De prachtige versiering hier, dat zijn uw talrijke deugden welke ge door en door beleefd hebt. Om de stad heen staat uw vurige ijver die, sterker dan alle leed, u nooit verlaten heeft. Uw verborgen deugden, steeds met nieuwe ernst beoefend, dat zijn de talrijke versierselen die de stad tooien. Uw zalige ziel, dat is de bruid in de stad".

(...)

(r. 48) Toen hoorde ik een stem die heel luid riep: "Vrede zij u allen, nieuwe vrede en elke nieuwe blijdschap. Zie hier, dit is mijn bruid, die al Uw werken heeft volvoerd met volmaakte minne. Zo sterk is haar minne, dat allen erdoor opgroeien". En Hij zei: "Zie nu, bruid en moeder, gij hebt Mij alleen als God èn mens kunnen beleven. Kijk maar hoe degenen die geroepen zijn om ten opzichte van alle aardse rust eunuch te zijn, worden wat gij voor hen allen zijt: niemand heeft ooit zoals gij het aardse gif smaakloos gevonden; niemand heeft bij de mensen zo onmenselijk veel geleden. Gij zult alles ten einde toe doorlijden, gesterkt door wat Ik ben, en wij zullen één blijven. Geniet mij nu, geniet wat Ik ben dankzij de kracht van uw overwinning. En wie verzadigd worden zullen eeuwig leven putten uit u".

(r. 62) En de stem omving mij met een ongehoorde wonderlijkheid. Ik viel in Hem en mijn geest schoot te kort om nog meer te kunnen zien en horen. Een half uur bevond ik mij in die genieting (ghebrukene). Maar hier was de nacht al voorbij en ik kwam weer in mezelf, jammerlijk klagend over mijn verstoting, iets wat ik heel deze winter al gedaan heb.

(...)


Hadewijch, visioen X (r. 1-34, 48-70).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen X (Mnl. en hertaling).


Dat Hadewijch in dit visioen als bruid van Christus wordt voorgesteld, is het eindpunt van een ontwikkeling - daar begin je niet, aan het beginpunt van een religieuze weg.

Jullie zullen je herinneren, dat Hadewijch in haar eerste visioen stelt: "ik was echter te jong en te weinig volwassen". In het zesde visioen vermeldt zij dat zij 19 jaar oud was. In dit tiende visioen, een van de laatste die zij heeft opgetekend, is zij de bruid van Christus - duidelijk een beeld van juist volwassenheid. Er wordt bij vermeld dat zij 'in het land der duisternis (dus op aarde) opgegroeid is'. Hadewijchs visioenenboek laat hiermee onmiskenbaar een doortimmerde ontwikkeling zien. Hadewijch begint jong en onvolwassen, groeit op in het ghebreken, en is uiteindelijk de (volwassen) bruid van Christus. Dit wijst op een (geestelijke) ontwikkeling door de visioenen heen.

Ook zagen we al eerder dat Hadewijch eerst wordt begeleid door een engel der tronen (visioen I, waarin zij in r. 23 stelt: 'juist op die dag was ik tot zijn hoogte opgegroeid') en dat zij later wordt begeleid door een serafijn (visioen XIII), uit het hoogste engelenkoor. Ook dat wijst op groei, een opgang door de engelenkoren, steeds nader tot God. De engelenkoren, die de ruimte tussen aarde en empyreum geheel opvullen, lijken dus niet alleen te werken als doorgevers van boodschappen van God aan de mens, maar ook als treden, graden van ontwikkeling, die de opgang van de mens tot God aangeven.

We weten niet wanneer de visioenen zijn opgetekend (alleen dat het rond 1240 was, zoals ik vorige week heb verteld), maar mogelijk beslaan ze een periode van van enige of zelfs tientallen jaren. Dan zou de ontwikkeling, de opgang, de groei van kindsheid naar volwassenheid in de visioenen, een weerslag kunnen zijn van een ontwikkeling die Hadewijch in die jaren doormaakte in haar leven, in haar denken, in haar geloof.


In dit tiende visioen zien we, tot slot, nog eens twee belangrijke fundamenten van waaruit Hadewijch schrijft: de Bijbel en de Cisterciënzer spiritualiteit of de Bernardijnse spiritualiteit.

Op de eerste plaats zijn er duidelijke overeenkomsten in beelden met de Openbaring uit het Nieuwe Testament, waar ik bij andere visioenen al eerder op wees. De arend (oftewel adelaar) staat symbool voor de evangelist Johannes (het beeld voor Mattheüs is een gevleugelde mens; Markus is een leeuw; en Lukas een stier). Het 'nieuwe Jeruzalem' zal volgens Openbaring 21-22 de uiteindelijke woonplaats zijn van de christenen.

'En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon. (...) En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren.' Openbaring 4:2/6.

'En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.' Openbaring 21:2.


Op de tweede plaats sluit Hadewijch met haar bruidsvisioenen aan bij de 12de-eeuwse nieuwe spiritualiteit van het armoede-ideaal. Met name bij de Bernardijnse spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux: nadruk op de menselijkheid van Christus, op de verinnerlijking van het geloof en op de affectieve beleving van het geloof.

Als ideaalbeeld van dat laatste, schetst Bernardus een geestelijk huwelijk tussen Christus als bruidegom en de volmaakte ziel als bruid.


Ik herhaal de belangrijkste bruidspassage van dit tiende visioen in Hadewijchs eigen woorden:


Doe hoerdic alsoe lude i. stemme roepende: vrede si u allen nuwe ende alle nuwe blijscap; Siet hier, dit es mine bruut, die heeft dore gaen alle uwe ambachte metter volmaecter minnen, Wies minne es soe sterc daerse bi alle dus wassen.

Ende hi seide: sich hier, bruut ende moeder, die heves mi alse allene god ende mensche connen leven. (...) Du salt al ute doghen ten inde met dat ic ben ende wi selen i. bliven. Nu ghebruke mijns dat ic ben, metter cracht dijns verwinnens ende die ghesade selen eweleke leven ute di.

Ende die stemme omvinc mi met enen onghehoerden wondere, ende ic viel in heme, ende mi gebrac des geests meer te siene ende te hoerne. Ende ic lach in dien ghebrukene ene halve ure, mer hier was de nacht al over, ende ic quam weder iammerleke claghende mine ellende, alse ic al desen winter hebbe ghedaen.


Hadewijch, visioen X (r. 48-65).

speaker muziek middelnederlands afspelen   Middelnederlands afspelen  /  of klik hier


 


 


Toen hoorde ik een stem die heel luid riep: "Vrede zij u allen, nieuwe vrede en elke nieuwe blijdschap. Zie hier, dit is mijn bruid, die al Uw werken heeft volvoerd met volmaakte minne. Zo sterk is haar minne, dat allen erdoor opgroeien".

En Hij zei: "Zie nu, bruid en moeder, gij hebt Mij alleen als God èn mens kunnen beleven. (...) Gij zult alles ten einde toe doorlijden, gesterkt door wat Ik ben, en wij zullen één blijven. Geniet mij nu, geniet wat Ik ben dankzij de kracht van uw overwinning. En wie verzadigd worden zullen eeuwig leven putten uit u".

En de stem omving mij met een ongehoorde wonderlijkheid. Ik viel in Hem en mijn geest schoot te kort om nog meer te kunnen zien en horen. een half uur bevond ik mij in die genieting. Maar hier was de nacht al voorbij en ik kwam weer in mezelf, jammerlijk klagend over mijn verstoting, iets wat ik heel deze winter al gedaan heb.


Hadewijch, visioen X (r. 48-65).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen X (Mnl. en hertaling).
Ideaal bereikt


Het tiende en twaalfde visioen, de beide bruidsvisioenen, vormen samen het hoogtepunt en het eindpunt van Hadewijchs leer, haar visioenenboek, haar reis langs haar wegen naar God.

Al haar eerdere gedachtegangen, idealen: de weg langs de deugden, de weg van de minne, de weg door het ghebreken (deïficatie), komen hier samen en eindigen in het beeld van Hadewijch als bruid. Hadewijch is hier, in het tiende visioen, 'in het land der duisternis opgegroeid'. De stad is haar bewustzijn, haar deugden versieren de stad en haar minne wordt 'volmaakt' genoemd.

Die volmaakte minne en volmaakte deugden worden ook in haar andere bruiloftsvisioen, visioen XII, uitdrukkelijk benoemd. De bruid wordt daar geleid door deugden, die haar tot haar Geliefde, de machtige grote God, leiden.


Dit waren al doechde ende volleiden .i. bruut te haren lieve, ende hadde hare scone ghedient ende haddense soe fier ghehouden, dat sise tameleken voltonen mochten vore den moghenden groten god, diese te brude ontfaen soude.Hadewijch, visioen XII (r. 46-48).

speaker muziek middelnederlands afspelen   Middelnederlands afspelen  /  of klik hier


 


 


Dit waren allemaal deugden die een bruid helemaal tot bij haar Geliefde brachten. Ze hadden haar schoon gediend en er op toegezien dat zij zo fier bleef, dat zij haar nu, geschikt als ze was, onbevangen konden voorstellen aan de machtige, grote God die haar tot bruid zou aanvaarden.


Hadewijch, visioen XII (r. 46-48).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen XII (Mnl. en hertaling).


Hadewijch benoemt dan opnieuw alle deugden en licht ze elk toe (geloof, hoop, trouw, naastenliefde, verlangen, nederigheid, onderscheid, macht, rede, wijsheid, vrede en geduld).

Zij noemt uitdrukkelijk dat dit beeld van de deugden, het gezelschap dat haar begeleidt, als 'gelijkenis', als zinnebeeld, bedoeld is ('in ghelikenessen gheseghet', r. 122). Deze deugden bevinden zich natuurlijk niet buiten haarzelf; zij heeft ze verworven, zich eigen gemaakt, in zichzelf ontwikkeld.

En naast de deugden, wordt zij als bruid begeleid door de minne:


Dus quam se in die stat met deser gheselscap gheleidt tuschen tgebruken van minnen ende tgebod van doechden.Hadewijch, visioen XII (r. 128).

speaker muziek middelnederlands afspelen   Middelnederlands afspelen  /  of klik hier


 


 


Zo kwam zij met dit gezelschap in deze stad, begeleid door het genieten in minne aan de ene kant en de erkenning der deugden aan de andere.


Hadewijch, visioen XII (r. 128).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen XII (Mnl. en hertaling).


Je ziet hier dus opnieuw, dat Hadewijch tot God wordt begeleid door de minne en de deugden (zoals we eerder zagen: de weg van de minne en de weg langs de deugden, leidden beide tot God).

Zij begrijpt dat zijzelf de bruid is, zij blijft fier staande voor het aanschijn van God en ervaart de mystieke eenwording.


Ende doese dus gheleidt waert ten hoghen zetele daer ic af seide vore, Doe seide die aer die te mi sprac: Nu dore sich daenscijn ende werde gherechte bruut des groets brudegoems ende sich di selven dus. Ende mettien sach ic mi selven ontfaen .i. vanden ghenen die daer sat in dien wiel op die lopende scive, ende daer werdic .i. mede in sekerheiden der enecheit.

(...)

Doe ghi opstont ende doersaghet, doe saech di u selven volcomeleke met ons gherechte bruut ghezeghelt metter minnen. (...) In die diepheit sach. ic mi verswolgen; daer ontfinc ic sekerheit met diere vormen ontfaen te sine in mijn lief ende mijn lief also in mi.
Hadewijch, visioen XII (r. 132-slot).

speaker muziek middelnederlands afspelen   Middelnederlands afspelen  /  of klik hier


 


 


En toen zij dan tot bij de hoge zetel geleid werd waar ik reeds over sprak, zei de arend die tot mij sprak: "Doorschouw nu het aanschijn en word de echte bruid van de grote Bruidegom en zie hoe gijzelf dat zijt". En meteen zag ik mezelf in eenheid opgenomen door Degene die daar op de schijf zat welke zich in de kolk bewoog. En met Hem werd ik verenigd in de zekerheid der eenheid.

(...)

"Toen gij opstond en het [aanschijn] doorschouwde, hebt gij uzelf - volmaakt als wij - gezien als de echte bruid door de minne getekend". (...) Ik zag mezelf verzwolgen in de diepte. Daar ontving ik de zekerheid dat ik in die gedaante opgenomen was in mijn Geliefde en mijn Geliefde ook in mij.


Hadewijch, visioen XII (r. 132-slot).

Hertaling: P. Mommaers, De visioenen van Hadewijch (1979).  Volledige tekst visioen XII (Mnl. en hertaling).


Dit bruidsbeeld is dus het hoogtepunt en eindpunt van haar weg. Hadewijch is opgegroeid in het 'land der duisternis', op aarde, zij is de weg door het ghebreken gegaan (de weg van de vergoddelijking), zij heeft haar deugden vervolmaakt, zij heeft haar minne vervolmaakt. Zij heeft haar visionaire idealen geïntegreerd in haar leven op aarde. Zij is niet langer 'jong en onvolwassen', zoals in het begin van haar visioenenboek, maar zij is geestelijk opgegroeid, volwassen, naar God toegegroeid en fier. En daardoor kan zij nu als bruid voor God staan, met volmaakte deugden en in volmaakte minne.

Hadewijch is, in haar visioenen, brieven en liederen, steeds geworteld in de denkwereld en geloofswereld van haar tijd. Maar op dat fundament heeft zij een beeldend, levendig, persoonlijk, sprekend oeuvre gebouwd, waarin zij onophoudelijk streeft naar wat zij als het allerhoogste ziet, de minne, en na veel strijd, verlatenheid en ontberingen in deze bruidsvisioenen haar ideaal bereikt: bruid te zijn 'van de grote Bruidegom' - 'te sine in mijn lief ende mijn lief also in mi'.Gestelde vragen


Vandaag is de vraag langsgekomen, dat het ideaal van Hadewijch heel 'haalbaar' lijkt: een mens moet zich een aantal deugden eigen maken (doen wat deugt) en bewust liefde gaan voelen voor de medemens en voor God - en dan is hij al goddelijk, wordt hij 'god' met Gode. Maar dan moeten we terug naar het middeleeuwse wereldbeeld, dat lineair is: de mens heeft één leven in het christelijke geloof, en in die tijdspanne van 60, 70 jaar moet de hemel natuurlijk wel haalbaar zijn (anders dan bij bijv. Boeddhistische stromingen, waar het vele, vele levens kan duren om verlicht te raken).

Inderdaad lijkt me de opmerking terecht, dat er tegenwoordig niet zo positief zou worden geoordeeld over een ideaal dat een mens gelijk aan een god zou moeten worden, dus aansporingen tot een soort 'extreme perfectie' (wat kan leiden tot dingen als een negatief zelfbeeld en burn-out). De overtuiging 'jij bent slecht en tot zonde geneigd' en je bent pas goed als je 'geestelijk bent gegroeid en gelijk aan het goddelijke bent geworden' - lijkt me vanuit de huidige pedagogische inzichten niet zo'n positieve boodschap om een kind in te prenten. Inderdaad zal voor mensen van goede wil, die gewoon hun best doen, de boodschap 'het is goed zoals je bent' meer leiden tot zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Als je wilt geloven in 'geestelijke groei', móet je als uitgangspunt uitgaan van een negatief mensbeeld als beginpunt: de mens is zondig, kwaad en onvolmaakt (zoals men gedurende de Middeleeuwen dacht). Met name sinds de Verlichting, en bijv. bij het humanisme, bestaan er ook positieve mensbeelden (zoals het 'tabula rasa': een kind is een onbeschreven blad), waarbij men ervan uitgaat dat de mens in beginsel geneigd is tot het goede, tot samenwerking en menselijkheid. Waarbij het doel niet is 'aan een god gelijk zijn', maar jezelf zijn.

Het bestaan van een verschijnsel als 'geestelijke groei' is naar mijn weten nog nooit in een onderzoek vastgesteld - bejaarden zijn niet allemaal betere mensen dan twintigers. De mens, net als elk ander levend wezen op deze planeet, is uitgerust met een scala aan eigenschappen (van in staat zijn tot intensieve zorg voor eigen nakomelingen, tot kunnen uithalen naar een concurrent), die allemaal van belang zijn voor overleving. Elk levend wezen kan natuurlijk kiezen voor sociaal vriendelijk gedrag (wat eenvoudiger wordt als hij geen honger lijdt en niet wordt aangevallen) - maar ook op hoge leeftijd kan hij dan evengoed nog fel uithalen. Van een andere diersoort op deze planeet, die vriendelijk van aard is, maar die een soortgenoot die hem voor de voeten loopt een keer een duw geeft, zeggen we ook niet 'die moet hoognodig nog eens wat geestelijk groeien' - nee, dat is gewoon natuurlijk gedrag, dat hij van het begin tot het einde van zijn leven kan vertonen. Ieder mens kan elke dag kiezen voor 'deugdzaam' en 'liefdevol' gedrag - maar blijft altijd in staat tot woede of een uithaal. Er is dus niet zozeer geestelijke 'groei' vast te stellen, als wel gedrag, omstandigheden, karakter, hoe sta je in het leven.

Ook de vraag 'waar eindigt geestelijke groei' lijkt me inderdaad goed om te overwegen. Er zit immers een grens aan het steeds verbeteren van positieve eigenschappen. Iemand die steeds vriendelijker wordt, wordt uiteindelijk niet het allervriendelijkst, maar een slijmbal; iemand die extreem geduldig wordt, wordt uiteindelijk passief; en iemand zich nooit meer assertief naar anderen opstelt, wordt uiteindelijk iemand die over zich heen laat lopen. Dus inderdaad: al die middeleeuwse uitgangspunten - als een ideaal stellen van 'perfectie', moeten voldoen aan goddelijkheid, de suggestie dat een mens slecht is en geestelijk moet groeien - daar kunnen wij tegenwoordig, vanuit een veel positiever mensbeeld, een heel aantal vraagtekens bij zetten.

Hieraan zie je dus weer, zoals ik ook aan het begin van dit uur al zei, dat je deze idealen moet zien in de context van hun tijd, de toenmalige denk- en geloofswereld, hoe deze idealen functioneerden in hun tijd. Het ideaal dat een mens zou moeten groeien, komt voort uit het middeleeuwse mensbeeld van zondigheid en onvolmaaktheid. Ook dat ideaalbeeld van het worden van een bruid van Christus, bestaat alleen binnen een specifieke context van een bepaalde tijd - het werd binnen een specifieke spirituele traditie kortstondig (12de, 13de en 14de eeuw) duidelijk intens en in alle ernst doorleefd. Deze idealen komen voort uit en functioneren binnen de middeleeuwse kosmologie, het mensbeeld, de mens naar Gods evenbeeld geschapen volgens Genesis, het narratief van de heilsgeschiedenis, de hele middeleeuwse geloofs- en denkwereld; en zijn dus tijd- en geloofsgebonden.

Stel jezelf bij elke tekst, elk beeld, elke religieuze overtuiging de vraag: waar komt dit idee, dit beeld vandaan? Uit welke achterliggende overtuigingen komt een religieuze doctrine voort? Wanneer en door wie is een dogma bedacht en ingevoerd, en waarom? Waarom werd juist in deze tijd, in deze omstandigheden, waarde aan een bepaald denkbeeld gehecht? Hoe méér je je daarbij bewust bent van je eigen (spirituele) overtuigingen en ont-mythologiserend durft te lezen, hoe helderder je de tekst, de herkomst en de context voor ogen krijgt.


De andere vraag was: wordt God zo niet erg 'klein' en menselijk voorgesteld, als niet meer dan een soort deugdzame, liefdevolle man?

Ja, maar dan moet je wel blijven bedenken, dat de middeleeuwse mystici God steeds op twee manieren beschrijven: een persoonlijke God (een Ander, die werkzaam is d.m.v. inzicht/liefde, licht/warmte), èn als die a-persoonlijke God (oneindig, alles overstijgend, een zee, een draaikolk), die in rust kan zijn, maar in beweging kan komen en dan scheppend kan zijn. Dit soort a-persoonlijke beelden komen overigens in vele religies voor en zijn veelal natuurbeelden (een berg, een zee, een rivier, een zon, licht, vuur) - deze beelden komen al voor in natuurreligies, waarin ontzagwekkende elementen uit de omgeving van de mens (een berg, een rivier, de zon) als heilig worden opgevat, en waarin deze elementen (zee, aarde, zon) het leven voortbrengen.

Deze grootse a-persoonlijke beelden ondervangen het probleem van God als niets meer dan een soort grootse man. Want die a-persoonlijke beschrijvingen kunnen ontzaglijke, alles overstijgende en overweldigende beelden zijn, dat hebben we in de visioenen van Hadewijch ook gezien - en de mens is naar het beeld van de persoonlijke God, niet naar die scheppende kracht, die a-persoonlijke God.Afronding lezen Hadewijchs werk


De afgelopen drie bijeenkomsten hebben we kennisgemaakt met de leefwereld, denkwereld, de geloofswereld en de mystieke teksten van de dertiende-eeuwse Brabantse Hadewijch. Wat zijn nu de belangrijkste dingen die daaruit naar voren zijn gekomen?

Ten eerste de achtergrond van haar leef-, denk- en geloofswereld. Haar visionaire beelden, haar spiritualiteit, haar mystieke gedachtegoed en haar levenswijze wortelen in en komen voort uit de idealen van de armoedebeweging en de vroege begijnen; de Bernardijnse spiritualiteit; de Bijbel en de middeleeuwse katholieke theologie; en de middeleeuwse kosmologie.

Voorbeelden hiervan:
 • De kosmologie: zij benoemt middeleeuwse engelenkoren, waarlangs ze op lijkt te klimmen tot God (troonengel, serafijn); en de kosmologie is het toneel van haar visioenen en mystiek:
  • planetaire sferen - engelen - visioen
  • empyreum - God - mystiek/ghebruken
  • aarde - mens - ghebreken
 • Idealen armoedebeweging/begijnen: zelf boodschap uitdragen; devotie en vrijheid; studeren, onderwijzen, leiding geven, schrijven
 • Bernardijnse spiritualiteit: verinnerlijking, diep beleefde liefde, godskennis door godservaring, ideaal van geestelijk huwelijk
 • Bijbel/theologie: beelden uit het bijbelboek Openbaring; theologische stroming van de deïficatie (vergoddelijking).


Ten tweede hoop ik dat jullie de samenhangende lijn hebben gezien in de thematisch gegroepeerde fragmenten die we vorige en deze week hebben gelezen. Ik denk dat we die niet los van elkaar kunnen zien - ze vloeien uit elkaar voort.

Eerst zagen we dat Hadewijch beschrijft dat er twee wegen naar God voeren: het je eigen maken van de deugden en van de minne. In de laatste twee visioenen zagen we het eindpunt: dat zij als geestelijk volgroeide bruid voor Christus (of God) komt te staan. Maar de tussenliggende stap, lijkt me in haar denkwijze niet over te slaan: dat de mens door die wegen te volgen, vergoddelijkt, god met Gode wordt.

Om te komen tot het ideaal van bruids-mystiek, moet de mens niet alleen een beetje deugdvoller en liefdevoller worden - maar moet de ziel van de mysticus transformeren van een menselijke naar een goddelijke ziel. Dus hoe lastig het ook voor ons, hedendaagse lezers, is om mee te gaan met die los door haar werk verspreide, vergaande fragmentjes over theosis, de deïficatie, het lijkt me in het denken van Hadewijch een onmisbare stap om te komen tot haar ideaal van de bruidsmystiek.

De drie thema's zijn één samenhangende denkwijze over de geestelijke ontwikkeling van de mens, de opgang naar God en het middeleeuwse mystieke ideaal van de vergoddelijkte mens als bruid.
 • weg gaan van deugden en minne
 • vergoddelijking, god met Gode worden
 • geestelijk volgroeide bruid van Christus

Je zou kunnen concluderen dat 'god met Gode worden' en 'bruid van God worden' ten diepste dezelfde betekenis hebben.En dan tot slot mijn derde en allerlaatste opmerking bij het werk van Hadewijch. Haar oeuvre wordt gewoonlijk onder de 'bruidsmystiek' geschaard. En met recht, zoals we in deze laatste twee visioenen (X en XII) gezien hebben. Tegelijk lijkt dit me een etiket dat te kort schiet. Van haar 14 visioenen, zijn er dus maar twee waarin bruidsbeelden worden beschreven - dat betekent dat de overige 12 (en ook het overgrote deel van haar brieven en liederen) ergens ànders over gaan.

Hoewel we maar beperkt in haar geschriften hebben kunnen lezen, hoop ik toch dat jullie daar een beetje een indruk van hebben gekregen. Ze schrijft over deugden en liefde, wegen die naar God leiden, engelen, kimpes en vriendinnen, ghebruken en ghebreken, fierheid en vergoddelijking. En er is maar één woord dat in èlke tekst terugkeert - en dat is: minne.

Deze minne, dit liefdesavontuur, kan uiteindelijk uitmonden in een bruidsbeeld - maar het hoofdthema, de rode draad, de kern van haar geschriften is steeds de minne zelf - die innerlijke, innige, verheffende liefde, het wezen van God, het wezen van de mens. Het is niet voor niets dat haar oeuvre nog al eens wordt samengevat met een zeer kort citaat uit haar brieven: 'De minne es al' (br. 25).

Een beter etiket dan 'bruidsmystiek' of 'bruiloftsmystiek' of 'nuptiale mystiek' lijkt mij dan ook 'liefdesmystiek' - of nog beter: 'minnemystiek'.In r. 63 van het tiende visioen eindigt Hadewijch dan met 'ende mi ghebrac des gheests meer te siene ende te hoorne': mijn geest schoot tekort om nog meer te kunnen zien en horen. En mijn geest schiet tekort om nog meer over Hadewijch te kunnen zeggen. Daarmee loopt onze (veel te korte en beperkte) kennismaking met de visioenen, de brieven en de liederen van Hadewijch ten einde.

Ter afsluiting zal ik een overzicht uitdelen (hand-out) met daarop puntsgewijs wat we de afgelopen weken hebben gezien over Hadewijchs mensbeeld en godsbeeld.Samenvatting van deze bijeenkomst


Deze laatste bijeenkomst over Hadewijch ging over de betekenis van het ghebreken: waarom moet de mysticus, of de mens, hier op aarde gewoon zijn aardse leven leven?

•  De mens kan, zegt Hadewijch, naar God toegroeien door de weg van de deugden en de weg van de liefde. Tijdens het aardse leven, de mens zich deugden en liefde eigen maken, tot volwassenheid brengen.

•  Als een mens zich de deugden en de liefde eigen maakt, volwassen (volgroeid) wordt, zelfstandig wordt, dan kan hij uiteindelijk God gaan gheliken.

•  Hadewijch ziet de mens als goddelijk (den mensche godlec). In haar visioenen wordt zij 'god en mens' genoemd, als zij de goddelijke minne in zichzelf volbrengt, dan kan zij God 'de gehele godheid' brengen.

•  Nog sterker wordt gesteld: beoefen de deugden volmaakt en breng de liefde tot volwassenheid: 'zo wordt men god en blijft het voor eeuwig'. Dan kan de mens 'god met Gode' worden en God fier tegemoet.

•  Hoewel de mens 'god met Gode' wordt, wordt de mens nooit God - er is een eeuwig onderscheid tussen de mens en God als schepper. God blijft altijd die goddelijke Ander.

•  Voor de volgroeide ziel wordt God beschreven als vriend of als bruidegom. Dit duidt op verbinding en op een affectieve, persoonlijke en gelijkwaardige relatie.

•  Onder de belangrijke fundamenten van waaruit Hadewijch schrijft, valt dus ook de Bernardijnse spiritualiteit:
 • de middeleeuwse kosmologie
 • het rooms-katholieke geloof
 • de joods-christelijke Bijbel
 • de 12de-eeuwse Bernardijnse spiritualiteitSamenvatting en overzicht  (hand-out):
Hadewijchs visioenen en brievenWe hebben de afgelopen drie weken een heel aantal fragmenten gelezen uit Hadewijchs visioenen, brieven en strofische liederen. Door fragmenten thematisch gegroepeerd te lezen, heb ik in deze drie bijeenkomsten geprobeerd enig zicht te krijgen op haar mensbeeld en godsbeeld.

Hadewijch heeft geen werk geschreven met een vastomlijnde, uitgewerkte leer - maar Jan van Leeuwen noemt haar niet alleen een heylich glorieus wijf maar ook een ghewareghe lereesse (heilige, roemrijke vrouw en waarachtige lerares).

Wat wilde Hadewijch uitdragen als begijnenleidster aan haar vriendinnen? Welke inzichten heeft zij op het perkament vast willen leggen? Ik zet de belangrijkste dingen die we hebben langs zien komen, hier nog eens op een rijtje.


Visioenen en mystieke ervaringen

•  In de teksten van Hadewijch kun je drie soorten religieuze ervaringen onderscheiden: de plotselinge mystieke ervaring die de mysticus zomaar overkomt; het visioen, een ervaring mèt beelden; en de 'volgroeide' mystieke ervaring (na het naar God toegroeien d.m.v. deugden en liefde, God gaan gheliken).

•  Tijdens haar visioenen zegt Hadewijch te zijn 'opgenomen in enen gheeste': opgenomen in een van de engelensferen (zij beschrijft het als buitenlichamelijke, geestelijke ervaringen). De mystieke ervaringen vinden plaats 'buten den gheeste': buiten de geest, buiten de engelensferen, in het Empyreum, de woonplaats van God.

•  De drie onderdelen van het visioen komen overeen met de drie onderdelen van de kosmos: het visioen speelt zich af in de engelsferen (ether, 'zicht en inzicht'); de mystieke ervaring speelt zich af in het Empyreum (ongeschapen goddelijke, ghebruken); en na afloop keert zij terug 'in zichzelf', in de materie, in haar lichaam (aarde, ghebreken). Zo is de middeleeuwse kosmologie het toneel waarop Hadewijchs visioenen zich afspelen.

•  Hadewijch beschrijft de mystieke ervaring met het woord ghebruken (genieten; het intens, liefdevol ervaren van de goddelijke liefde). Dit staat in tegenstelling tot het ghebreken (afgescheiden zijn van God in het ondermaanse; eenzaamheid, verlangen, je aardse leven leven).

•  In het eerste visioen is Hadewijch 'jong en onvolwassen' en wordt zij begeleid door een troonengel (twee-na-hoogste engelenkoor). In het tiende visioen is Hadewijch de bruid van Christus. En in het dertiende visioen wordt Hadewijch begeleid door een serafijn (hoogste engelenkoor). Dit lijkt te wijzen op groei naar volwassenheid, op een ontwikkeling door de visioenen heen.


Het godsbeeld van Hadewijch

•  Hadewijch beschrijft God in paradoxen: transcendent en immanent, a-persoonlijk en persoonlijk. Het kerkelijke beeld van de Drie-eenheid vindt zij ver van de minne staan.

•  Het wezen en de natuur van God is minne, liefde.

•  God is een bron van inzicht: zelfkennis en godskennis.

•  God is een kracht (een draaikolk). In rust gekenmerkt door donker, bij beweging gekenmerkt door licht en vuur (licht en warmte). De oorsprong van deze beweging is de goddelijke genieting, het binnen-goddelijke 'ghebruken'. Hieruit ontstaat scheppingskracht, licht en warmte.


Het mensbeeld van Hadewijch

•  De mens bestaat volgens Hadewijch uit drie onderdelen: een natuur, een ziel en een lichaam (dus een onvergankelijk en een vergankelijk deel). De eeuwige ziel is stevig, als de stam van een boom, het lichaam is vergankelijk, als een bloem.

•  De weg naar God loopt langs het zich eigen maken van de deugden (dat wat deugt) en van de liefde, de minne (naastenliefde en godsliefde).

•  Het begrip 'minne' (van memini, herinneren, gedachte, geest, bewustzijn) verwijst naar een geestelijke, verinnerlijkte liefde - voor een veelal afwezige geliefde - die de mens innerlijk vult en verheft. Deze minne is de kern van Hadewijchs werk: 'De minne es al'.

•  Als de mens deze weg van de deugden en de liefde gaat, dan kan hij/zij God met opgeheven hoofd, staand, niet knielend, fier, tegemoet.

•  In het ghebreken, het leven van het aardse leven, de weg gaan langs de deugden en de minne, kan de mens naar God toegroeien, het goddelijke in zichzelf tot volwassenheid brengen (de minne tot volwassenheid brengen door middel van de deugden), God gaan gheliken (gelijken), goddelijk worden, 'god met Gode' worden.
(N.B.: niet 'God worden', want God, de schepper, is juist die Ander).

•  Hadewijch beschrijft de verhouding tussen (de geestelijk volgroeide of zalige) mens en God zowel met 'vriendschap', als met het beeld van 'bruid en bruidegom'. Dit zijn beide beelden van verbinding, affectie en gelijkwaardigheid.Slotadvies: lees het geheel


Drie bijeenkomsten zijn natuurlijk veel te kort om uitputtend kennis te maken met Hadewijchs teksten en gedachtegoed. We hebben slechts fragmentarisch in haar teksten kunnen lezen.

Ik raad jullie dan ook aan om de komende twee weken te gebruiken om haar visioenen en brieven in hun geheel te lezen en te luisteren naar Hadewijchs eigen stem, zoals die uit de teksten spreekt.Volgende bijeenkomst


De volgende keer, dus over twee weken, gaan wij beginnen met onze kennismaking met Jan van Ruusbroec.

Fijne vakantie en tot over twee weken.Achtergrondinformatie


De cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen bestaat uit zeven bijeenkomsten. De mystieke teksten van Hadewijch en Ruusbroec worden hierin in een cultuur-historische context gelezen.

•  Over deze cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen: Hadewijch en Ruusbroec: inhoud en opzet.

•  Achtergrondliteratuur bij deze cursus: over de Middeleeuwen, Hadewijch, Ruusbroec en middeleeuwse mystiek.

•  Over de docente Rozemarijn van Leeuwen.

•  Reacties lezen of zelf een reactie achterlaten.

•  Teksten van Hadewijch en Ruusbroec: fragmenten in het Middelnederlands en in hedendaagse hertaling.Copyright


©  Bovenstaande tekst is een onderdeel van de cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen, door Rozemarijn van Leeuwen (1999-2001).

Het is niet toegestaan om deze tekst digitaal of in druk over te nemen en/of te publiceren.∗         ∗         ∗
Volg de hele cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen online:

    voor de pauze (achtergrond) na de pauze (teksten lezen)
  1 De Middeleeuwen Wat is mystiek?
  2 Het middeleeuwse wereldbeeld Hadewijch: visioen en mystiek
  3 Het leven van Hadewijch Hadewijch: wegen naar God
  4 Vrouwen in de Middeleeuwen Hadewijch: bruidsmystiek   ↑
  5 Het leven van Jan van Ruusbroec Ruusbroec: het werkende leven
  6 De verschrikkelijke 14e eeuw Ruusbroec: het innige leven
  7 Gods beeld en gelijkenis Ruusbroec: om Hem te ontmoeten
<     >